คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ค21201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายราวิชา

     เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • การประยุกต์ 1 การใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ
 • จำนวนและตัวเลข การอ่านและเขียนเลขโรมัน การบอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ และการเขียนตัวเลขฐานต่างๆ
 • การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง การใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รวม 1

ผลการเรียนรู้

 1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้
 2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
 3. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้
 4. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ที่กำหนดให้ได้
 5. เขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้
 6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้
 7. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่างๆ ได้
 8. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้

เนื้อหา (คลิก)

 

 

Advertisements

About ครูอั๋น

เป็นครูคณิตศาสตร์ ชอบประวัติศาสตร์ ภาษา รักการท่องเที่ยว ถ่ายภาพ อ่านหนังสือ

Posted on 27 พฤษภาคม 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: