คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ค21201) ชั้น ม.1/1

 • คำอธิบายรายวิชา/กำหนดการสอน/ภาระงาน

 • เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้

  • การประยุกต์ 1  || สรุปเนื้อหา || แบบฝึกหัด(ทบทวน) || ตัวอย่างแบบทดสอบ ||

   • กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ || แบบฝึกหัด(ทบทวน) || ตัวอย่างแบบทดสอบ ||
   • กิจกรรมส่งเสริมการแก้ปัญหา || แบบฝึกหัด(ทบทวน) || ตัวอย่างแบบทดสอบ ||
  • จำนวนและตัวเลข

   • ตัวเลขของชนชาติต่างๆ  || แบบฝึกหัด(ทบทวน) || ตัวอย่างแบบทดสอบ ||
   • ตัวเลขอียิปต์ || แบบฝึกหัด(ทบทวน) || ตัวอย่างแบบทดสอบ ||
   • ระบบตัวเลขโรมัน || แบบฝึกหัด(ทบทวน) || ตัวอย่างแบบทดสอบ ||
   • ระบบตัวเลขฐาน || แบบฝึกหัด(ทบทวน) || ตัวอย่างแบบทดสอบ ||
  • การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ||สรุปเนื้อหา||แบบฝึกหัด(ทบทวน)||ตัวอย่างแบบทดสอบ||

   • การประยุกต์ของจำนวนเต็ม || แบบฝึกหัด(ทบทวน) || ตัวอย่างแบบทดสอบ ||
   • การประยุกต์ขของเลขยกกำลัง || แบบฝึกหัด(ทบทวน) || ตัวอย่างแบบทดสอบ ||
Advertisements
%d bloggers like this: