ระบบเลขฐาน

นักเรียนเคยได้ศึกษามาแล้วว่า  ปัจจุบันระบบตัวเลขฐาน 10 เป็นระบบที่นิยมในปัจจุบัน ที่ใช้เลขโดด 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 แต่ยังมีระบบตัวเลขฐานอื่น ๆ อีกที่เคยใช้และยังใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น

  • ระบบตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้ในคอมพิวเตอร์ (คลิกชมตัวเลขฐานสองกับระบบคอมพิวเตอร์)
  • ฐานแปด
  • ฐานสิบสอง ใช้ในการนับสิ่งของ เช่น โหล
  • ฐานสิบหก ใช้เป็นหน่วยของเวลา เช่น นาที ชั่วโมง เป็นต้น

ในหัวข้อนี้เราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนฐานของเลขฐานต่าง ๆ มาเป็นฐานสิบ  และการเปลี่ยนเลขสิบให้เป็นตัวเลขฐานต่าง เช่น  เปลี่ยนเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบ,  เปลี่ยนเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานแปด  เป็นต้น

Advertisements
%d bloggers like this: