คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ค21201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายราวิชา

     เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • การประยุกต์ 1 การใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ
 • จำนวนและตัวเลข การอ่านและเขียนเลขโรมัน การบอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ และการเขียนตัวเลขฐานต่างๆ
 • การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง การใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รวม 1

ผลการเรียนรู้

 1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้
 2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
 3. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้
 4. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ที่กำหนดให้ได้
 5. เขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้
 6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้
 7. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่างๆ ได้
 8. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้

เนื้อหา (คลิก)

 

 

โฆษณา

พัดยศ

ไปตามงานพิธีต่างๆ ก็สังเกตพัดยศของพระสงฆ์ ก็จะรู้ว่าพระท่านนั่งตามตามแหน่งเหมือนกันครับ

พัดยศ

รู้ไว้ใช่ว่าครับ…ลองไปอ่านดู เรื่อง พัดยศ ครับ

มรดกภูมิปัญญาชาติ

มรดก

วันนี้ (14 ธ.ค.)  ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 2555 พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2542 รวม 80 รายการ

โดยปีนี้ได้ประกาศขึ้นมรดกภูมิปัญญา จำนวน 70 รายการใน 7 สาขา ดังนี้

อ่านต่อครับ….คลิกเลยยยย…

ใช้ สมโภชน์ หรือ สมโภช จึงจะถูกต้อง

สมโภช กับ สมโภชน์
เหมือน หรือ ต่างกันอย่างไร ที่นี่มีคำตอบครับผม

เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์ = Krupiyarerk : ครูปิยะฤกษ์ บุญโกศล ||| โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต ๒๙ |||

ใช้ สมโภชน์ หรือ สมโภช จึงจะถูกต้อง

         เมื่อวานนี้คุณครูพบเห็นข้อความหนึ่งเขียนว่า   “ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญสมโภชน์พระประธาน  ณ  วัดอัมพวัน”

         ซึ่งการใช้คำ  “สมโภชน์”  นั้นถือว่าผิด  ผิดอย่างไร

          ผิดตรงที่เรามักคุ้นกับรูปคำ  โภชนาการ,  โภชน-  มาเกี่ยวข้องในการเขียนอย่างไรละครับ   แท้ที่จริงแล้วถ้าใช้ให้ถูกต้อง  ต้องเขียนว่า  “ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญสมโภชพระประธาน  ณ  วัดอัมพวัน”   จึงจะมีความหมายที่ถูกต้องตามอักขรภาษาไทย   สมโภช  หมายถึง  การกินร่วม, งานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความยินดีร่าเริง  ดังนั้นก่อนเราจะใช้คำควรใช้ให้ถูกต้องนะครับ

View original post

เรื่องเต่าๆ

วันนี้พาเต่าตัวนึงข้ามถนน เลยนึกอยากเขียนเรื่องเต่าๆ บ้าง แต่ก็จนด้วยเกล้าเพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเต่า โชคดีที่วันนี้อินเทอร์เน็ตช่วยเราได้หลายอย่าง รวมถึงการหาความรู้เรื่องเต่าด้วยครับ ไปอ่านกันเลย

เรื่องเต่าๆ (คลิก)

หนังสือแนะนำอาเซียน

แนะนำหนังสือ เธอกับฉัน “เราคืออาเซียน”เป็นหนังสือแนะนำอาเซียนที่จัดพิมพ์โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ผ่านภาษาไทยที่สละสลวยเข้าใจง่าย รูปภาพงดงาม และตัวการ์ตูนสดใสน่ารัก อ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ขอบคุณ

 • สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • คุณครูวสันต์ ผู้นำมาเผยแพร่ต่อ

จตุราคารแห่งสำโรงทาบวิทยาคม

ปฐมนิรมิต ทวีวิทยา ตติยาธำรง จตุรงครังสรรค์

สี่คำนี้คืออะไร คลิกอ่านได้ครับ จตุราคารแห่งสำโรงทาบวิทยาคม

ดอกไม้โบราณจากยุคน้ำแข็ง

“Silene stenophylla”
ดอกไม้โบราณจากยุคน้ำแข็งอายุราว 32,000 ปี เบ่งบานอีกครั้งในห้องทดลอง

"Silene stenophylla"

เมล็ด Silene stenophylla ถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 20-40 เมตร นักวิทยาศาสตร์คาดว่าคงเป็นผลงานของกระรอกโบราณที่เมล็ดพืชมาฝังไว้

ทีมนักวิทยาศาสตร์รัสเซียเก็บเนื้อเยื่อจากเมล็ดมาเพาะในห้องปฏิบัติการ จนงอกเป็นต้นและย้ายต่อไปลงกระถาง หลังจากรดน้ำดูแลอย่างดี ในที่สุดมันก็ออกดอก
ไม่เพียงแค่นั้นยังสามารถผสมเกสรในต้นเดียวกัน ติดผล และได้เมล็ดที่นำไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ด้วย

ที่มา http://www.pnas.org/content/early/2012/02/17/1118386109

***น่าเสียดายที่ David Gilichinsky หัวหน้าทีมวิจัย เพิ่งจะเสียชีวิตลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว***

 

ขอบคุณที่มาดีๆ จาก https://www.facebook.com/home.vcharkarn

 

10 นิสัย ทำร้ายสมอง

วันนี้พูดหน้าเสาธงเกี่ยวกับนิสัยที่ทำร้ายสมอง เลยเอามาฝากให้อ่านกันครับผม

กับ… 1o นิสัย ทำร้ายสมอง

คุณมีนิสัยเหล่านี้บ้างไหม มากน้อยเพียงใดครับ

วิลิศมาหรา

ระหว่างนั่งรถ…ได้ยินนักเรียนถามกันเรื่องคำว่า “วิลิศมาหรา” เป็นภาษาอะไร…ไอ่เราก็เลยสงสัย และตอบตัวเองว่า คงเป็นภาษาอินเดียมั้ง…แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถามพี่กูดีกว่า…แล้วก็พบว่า “ราชบัณฑิตยสถาน” ได้ตอบไว้ให้เราแล้วครับ

คำว่า วิลิศมาหรา (อ่านว่า วิ-ลิด-สะ-มา-หฺรา) เป็นคำชวาที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอิเหนา (อ่านว่า อิ-เหฺนา) วิลิศมาหราเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกเมืองดาหาไปทางตะวันออก ต้องเดินทางวันหนึ่งจึงจะถึงภูเขาวิลิศมาหรามีศาลเทพารักษ์ที่เป็นทองทั้งหลัง และประดับประดาด้วยลวดลายฉลุงดงามอลังการ บริเวณโดยรอบมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ในภาษาไทย คำว่า วิลิศมาหรา ใช้ในความหมายว่า สวยงามอย่างหรูหรา เช่น การแสดงบนเวทีเมื่อคืนนี้แต่ละชุดวิลิศมาหราจริง ๆ  ความหมายนี้น่าจะได้มาจากลักษณะสวยงามอลังการของภูเขาวิลิศมาหรา หรือมิฉะนั้นก็อาจเป็นเพราะมีเสียงคำว่า “หรา” พ้องกับคำว่า “หรูหรา” ก็ได้

ขอแถมสำนวนจากเรื่องอิเหนาด้วยเลยนะครับ

.ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง สำนวนนี้มีความหมายว่า ตีแต่ว่าคนอื่นเขา แต่ตัวเองกลับทำเสียเอง มาจากวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตามเนื้อเรื่องกล่าวว่า อิเหนาหมั้นกับบุษบาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และไม่เคยเห็นหน้ากัน เพราะอยู่คนละเมือง ต่อมาอิเหนาไปได้เมียที่เมืองอื่น เมื่ออิเหนาถูกฝ่ายหญิงเร่งเร้าให้แต่งงาน ตามที่หมั้นกันไว้ กลับบอกพ่อของฝ่ายหญิงว่า จะยกบุษบาให้ใครก็ตามใจเถิด ในที่สุดอิเหนาก็ได้พบหน้าบุษบา ก็หลงรักนางทันที และถึงกับบุกชิงตัวนางบุษบาไป ทั้ง ๆ ก่อนหน้าได้เคยดูหมิ่นคนที่มาติดพันนางบุษบาว่า โง่
การกระทำของอิเหนา จึงเข้ากับสำนวนที่ว่า “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง”

๒. คู่ตุนาหงัน      แปลว่า คู่หมั้น

๓.. อย่า มาดูผี อิเหนานั้น ไม่อยากจะจาก นางจินตราวาตีไปเลย แต่ก็ขัด คำสั่งพ่อไม่ได้ เพราะพ่อกำชับมาว่า หากไม่ยกทัพไปช่วย ก็ตัดพ่อตัดลูก ไม่ต้องเผาผีกันอีก

“หากแม้นมิยกพลไกรไปช่วย
ตัวเราม้วย ก็อย่า มาดูผี
อย่าดูแม้เปลวอัคคี
ต่อแต่นี้ขาดกันจนบรรลัย ”

ที่มา :

%d bloggers like this: